"За всичко благодарете,
защото това е Божията воля
за вас в Христа Исуса."
/ I Солунци 5:18  /